Algemene voorwaarden

Behorende bij de overeenkomst tussen een student en Opleidingsinstituut Contextuele studies, Leren over Leven tot het deelnemen aan een opleiding, cursus.

Art.1 Definities

 • Student: De natuurlijke persoon die zich aanmeldt of heeft ingeschreven bij een door OICS LOL verzorgde cursus.
 • OICS LOL: De Stichting Opleidingsinstituut Contextuele Studies Leren voer Leven handelend voor opleidingsinstituut Contextuele Studies te Amsterdam. Kort: OICS LOL.
 •  Aanmelding: Het door de student kenbaar maken aan OICS LOL dat hij/zij een cursus wil volgen aan OICS LOL. Deze handeling moet worden beschouwd als een aanbod aan OICS LOL tot het doen inschrijven voor een cursus.
 • Inschrijving: De handeling van OICS LOL waardoor het aanbod van de student door OICS LOL wordt aanvaard.
 • Cursusgeld: Het bedrag dat door de student aan OICS LOL moet worden betaald om aan de cursus te mogen volgen.
 • Examengeld: Het bedrag dat door de student aan OICS LOL moet worden betaald om aan het examen te mogen deelnemen.
 • Cursus: Onder cursus wordt verstaan: cursus, opleiding dan wel training.

Art.2 Aanmelding en inschrijving

 1. De aanmelding voor een cursus bij OICS LOL vindt uitsluitend plaats door middel van een (digitaal) inschrijfformulier.
 2. Door de aanmelding verklaart de student zich akkoord met deze voorwaarden en de regels die zijn te vinden op de website van OICS LOL.
 3. De aanmelding wordt geacht te zijn aanvaard nadat OICS LOL de inschrijving digitaal aan de student heeft bevestigd. De bevestiging geldt als bewijs van inschrijving.
 4. OICS LOL is gerechtigd de inschrijving van een cursist te weigeren.

Art.3 Annulering van de inschrijving

 1.  Annulering van inschrijving door de cursist is mogelijk tot 1 maand voorafgaand aan de start van de opleiding. Het betaalde bedrag wordt dan terugbetaald, met inhouding van €75,- administratiekosten. Bij latere annulering zal er geen restitutie van het cursusgeld plaatsvinden. Deze regeling geldt ongeacht de reden van annulering van de deelname.
 2. De annulering dient te geschieden door een aangetekend schrijven.
 3. Dit geldt eveneens gedurende de looptijd van de cursus.

Art.4 Cursus- en examengeld

 1. De hoogte van het cursus- en examengeld is te vinden op de website van OICS LOL.
 2. Het cursusgeld en het examengeld worden per studiejaar vastgesteld.
 3. Het cursusgeld en het examengeld van meerjarige cursussen kunnen per jaar worden bijgesteld.
 4. Voor aanvang van de cursus ontvangt de student een factuur om het cursusgeld te voldoen. Na ontvangst van het cursusgeld door OICS LOL is de student gerechtigd de cursus te volgen. Na ontvangst van het examengeld door OICS LOL is de student gerechtigd het betreffende examen af te leggen.

Art.5 Betalingsregeling

 1. Indien geen andere betalingstermijn schriftelijk is overeengekomen,
  - dient de student het cursusgeld voor korte cursussen voor aanvang van de cursus te hebben betaald, een en ander zonder korting, verrekening of schuldcompensatie.
  - dient de student bij het volgen van 1 jarige opleidingen, inschrijfbedrag van 250,00 ineens en de rest in max 8 termijnen te voldoen.
  - dient de student bij het volgen van 2 jarige opleidingen, inschrijfbedrag van 500,00 ineens en de rest in max 10 termijnen te voldoen.
 2. De student zal enkel door het verstrijken van de betalingstermijn in gebreke zijn, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst nodig is. Aan OICS LOL is een vertragingsrente verschuldigd van 1% van het bedrag van het verschuldigde cursusgeld voor elke maand of een gedeelte daarvan dat de student met de betaling in verzuim is, een en ander onverminderd de bevoegdheid van OICS LOL als het een termijnbetaling betreft, dan het nog openstaande bedrag direct op te eisen.
 3. De student zal de kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die gemaakt moeten worden ter zake van de invordering verschuldigd zijn. Deze kosten worden berekend aan de hand van de staffel buitengerechtelijke incassokosten ingevolge de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en bijbehorend Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Art.6 De cursus

 1. OICS LOL heeft het recht om een cursus voor aanvang ervan af te gelasten, om welke reden dan ook. In dat geval heeft de student recht op teruggave van het reeds betaalde cursusgeld en examengeld.
 2. OICS LOL is niet aansprakelijk voor de kosten van al aangeschaft studiemateriaal.
 3. OICS LOL verbindt zich bij uitval van docenten zich in te spannen zo spoedig mogelijk vervanging te regelen. OICS LOL is niet gehouden tot vergoeding van enige kosten aan cursisten ten gevolge van deze uitval.
 4. OICS LOL is gerechtigd om wijzigingen in het programma, de inhoud van de cursus en/of docententeam aan te brengen.
 5. De student is verplicht alle lesdagen te volgen. Er mag 1 x per jaar een verhindering zijn waar dan een speciale opdracht tegenover zal staan.
 6. Indien de student verhindert is op supervisie, intervisie of leertherapie dagen dient de student deze zelf in te halen, zelf te regelen en zijn de eventuele kosten die daaruit voortvloeien voor de student zelf.

Art.7 Auteursrecht

OICS LOL is rechthebbende op het auteursrecht op het aan de student ter beschikking gestelde cursusmateriaal, tenzij het betreffende cursusmateriaal uitdrukkelijk anders vermeldt. Niets van dit materiaal mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, plaatsing op internet of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande toestemming van OICS LOL.

Art.8 Aansprakelijkheid


OICS LOL is niet aansprakelijk voor schade, die uit welke oorzaak dan ook, voor studenten of derden ontstaat in verband met de cursus, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van OICS LOL.

Mei 2015

Inschrijven nieuwsbrief

Contact

crkboPotgietersstraat 57-1
1053 XT Amsterdam

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Mirjam Bakker: 06 19 85 73 66

Copyright © Leren over Leven - Opleidingsinstituut Contextuele Studies