Algemene voorwaarden

Behorende bij de overeenkomst tussen een student en Leren over Leven Opleidingsinstituut Contextuele studies tot het deelnemen aan een opleiding en training

Art.1 Definities

a. Student/deelnemer: De natuurlijke persoon die zich aanmeldt of heeft ingeschreven bij een door LOL – OICS verzorgde opleiding / training.
b. LOL - OICS: De Stichting Leren over Leven Opleidingsinstituut Contextuele Studies te Amsterdam. Kort: LOL - OICS.
c. Aanmelding: Het door de student kenbaar maken aan LOL – OICS dat hij/zij een opleiding / training wil volgen aan LOL - OICS. Deze handeling moet worden beschouwd als een aanbod aan LOL – OICS tot het doen inschrijven voor een opleiding / training.
d. Inschrijving: De handeling van LOL – OICS waardoor het aanbod van de student door LOL – OICS wordt aanvaard.
e. Opleidingsgeld: Het bedrag dat door de student aan LOL – OICS moet worden betaald om aan de opleiding / training te mogen volgen.
f. Examengeld: Het bedrag dat door de student aan LOL – OICS moet worden betaald om aan het examen te mogen deelnemen.
g. Opleiding : Onder opleiding wordt verstaan: opleiding dan wel training.

Art.2 Aanmelding en inschrijving

a. De aanmelding voor een opleiding bij LOL - OICS vindt uitsluitend plaats door middel van een (digitaal) inschrijfformulier.
b. Door de aanmelding verklaart de student zich akkoord met deze voorwaarden en de regels die zijn te vinden op de website van LOL - OICS.
c. De aanmelding wordt geacht te zijn aanvaard nadat LOL - OICS de inschrijving digitaal aan de student heeft bevestigd. De bevestiging geldt als bewijs van inschrijving.
d. LOL – OICS is gerechtigd de inschrijving van een student te weigeren.

Art.3 Annulering van de inschrijving

a. Annulering van inschrijving door de student is mogelijk tot 1 maand voorafgaand aan de start van de opleiding. Het betaalde bedrag wordt dan terugbetaald, met inhouding van €500,00 inschrijfgeld voor de opleidingen. In geval van een training betaald men in dit geval €95,00 administartiekosten. Bij latere annulering zal er geen restitutie van het opleidingsgeld plaatsvinden.
Deze regeling geldt ongeacht de reden van annulering van de deelname.
b. De annulering dient te geschieden door een aangetekend schrijven.
c. Dit geldt eveneens gedurende de looptijd van de opleiding.

Art.4 Opleiding- en examengeld

a. De hoogte van het opleiding- en examengeld is te vinden op de website van LOL - OICS.
b. Het opleidingsgeld en het examengeld worden per studiejaar vastgesteld.
c. Het opleidingsgeld en het examengeld van meerjarige opleidingen kunnen per jaar worden bijgesteld.
d. Voor aanvang van de opleiding ontvangt de student een factuur om het opleidingsbedrag te voldoen. Na ontvangst van het opleidingsgeld door LOL – OICS is de student gerechtigd de opleiding te volgen. Na ontvangst van het examengeld door LOL - OICS is de student gerechtigd het betreffende examen af te leggen.

Art.5 Betalingsregeling

a. Indien geen andere betalingstermijn schriftelijk is overeengekomen,
- dient de student het bedrag voor korte trainingen voor aanvang van de training te hebben betaald, een en ander zonder korting, verrekening of schuldcompensatie.
- dient de student bij het volgen van 1 jarige opleidingen, inschrijfbedrag van 250,00 ineens en de rest in max 8 termijnen te voldoen.
- dient de student bij het volgen van meerjarige opleidingen, inschrijfbedrag van 500,00 ineens en de rest in max 10 termijnen te voldoen.
b. De student zal enkel door het verstrijken van de betalingstermijn in gebreke zijn, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst nodig is. Aan LOL – OICS is een vertragingsrente verschuldigd van 1% van het bedrag van het verschuldigde opleidingsgeld voor elke maand of een gedeelte daarvan dat de student met de betaling in verzuim is, een en ander onverminderd de bevoegdheid van LOL - OICS als het een termijnbetaling betreft, dan het nog openstaande bedrag direct op te eisen.
c. De student zal de kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die gemaakt moeten worden ter zake van de invordering verschuldigd zijn. Deze kosten worden berekend aan de hand van de staffel buitengerechtelijke incassokosten ingevolge de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en bijbehorend Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Art.6 De Opleiding

a. LOL - OCS heeft het recht om een opleiding voor aanvang ervan af te gelasten, om welke reden dan ook. In dat geval heeft de student recht op teruggave van het reeds betaalde opleidingsgeld en examengeld.
b. LOL – OICS is niet aansprakelijk voor de kosten van al aangeschaft studiemateriaal.
c. LOL - OICS verbindt zich bij uitval van docenten zich in te spannen zo spoedig mogelijk vervanging te regelen. LOL - OICS is niet gehouden tot vergoeding van enige kosten aan studenten ten gevolge van deze uitval.
d. LOL - OICS is gerechtigd om wijzigingen in het programma, de inhoud van de opleiding en/of docententeam aan te brengen.
e. de student is verplicht alle lesdagen te volgen. Er mag 1 x per jaar een verhindering zijn waar dan een speciale opdracht tegenover zal staan.
f. Indien de student verhindert is op supervisie, intervisie of leertherapie dagen dient de student deze zelf in te halen, zelf te regelen en zijn de eventuele kosten die daaruit voortvloeien voor de student zelf.

Art.7 Auteursrecht

LOL - OICS is rechthebbende op het auteursrecht op het aan de student ter beschikking gestelde studiemateriaal, tenzij het betreffende opleidingsmateriaal uitdrukkelijk anders vermeldt. Niets van dit materiaal mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, plaatsing op internet of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande toestemming van LOL - OICS.

Art.8 Aansprakelijkheid

LOL - OICS is niet aansprakelijk voor schade, die uit welke oorzaak dan ook, voor studenten of derden ontstaat in verband met de opleiding, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van LOL - OICS.

Juli 2019

Inschrijven nieuwsbrief

Contact

crkboPotgietersstraat 57-1
1053 XT Amsterdam

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Mirjam Bakker: 06 19 85 73 66

Copyright © Leren over Leven - Opleidingsinstituut Contextuele Studies