Skip to main content


De locatie voldoet aan de corona-maatregelen

Contextuele Basisopleiding

Onze wens en drive is dat mensen gelukkig met elkaar zijn en zo goed mogelijk met elkaar samen kunnen leven, wonen en werken. Wij staan met onze opleidingen voor eigentijdse kwaliteit. Vanuit breed contextueel perspectief word je toegerust om de vraagstukken van deze tijd te doorgronden en mensen en organisaties terzijde te staan. Uniek in onze benadering is dat je naast de literatuur, de methodiek en de praktijk ook met jezelf en jezelf in de rol van je mandaat aan de slag gaat. Leren en ook zijn!

Altijd, maar vooral in tijden van veranderingen zoals nu in de zorg, binnen onderwijs en overheid, binnen organisaties raken we weer meer op elkaar aangewezen. Terwijl tegelijkertijd dit onze samenleving soms ook verdeeld. Dat vraagt om betrouwbaar menselijk contact, om het maken en onderhouden van verbindingen, om het vormgeven van nieuwe passende balansen van geven en ontvangen.

Doelstelling

In deze tweejarige opleiding worden hulpverleners opgeleid tot professionals die de contextuele benadering binnen hun eigen werksetting kunnen hanteren en deze weten te verbinden met reeds aanwezige kennis en vaardigheden. Onze opleiding stoelt daarbij op drie pijlers: vergroting van theoretische kennis, vergroting van vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling.

Instroomeisen

Relevante WO/HBO opleiding in sociaal agogische richting

De opleiding voldoet aan de opleidingseisen – behoudens die ten aanzien van werkervaring – zoals de Vereniging van Contextueel Werkers die stelt voor de erkenning als Contextueel Hulpverlener VCW reg. De opleiding is geaccrediteerd door het Registerplein en SKJ.

Studiebelasting

De opleidingsonderdelen zijn:

  • Theoretische en technische vorming: 425 sbu (125 contacturen)
  • Intervisie: 60 sbu (50 contacturen)
  • Supervisie: 100 sbu (56 contacturen)

Engagement

De opleiding is meer dan theoretische kennis opdoen. De nadruk op individuele ontwikkeling en groei vragen groot persoonlijk engagement en diepgaande reflectie. Tussentijdse opdrachten, litteratuurstudie en reflectie naast de contacturen betekenen gedurende twee jaar een grote tijdsinvestering. Het is belangrijk dat kandidaat deelnemers zich hiervan voldoende bewust zijn en dit ook hebben afgestemd met hun omgeving. Aanwezigheid tijdens alle lesdagen is een vereiste

De opleiding gaat door bij 12 deelnemers en kent een maximum van 20 deelnemers

Programma

Het opleidingsprogramma bestaat uit 40 opleidingsdagen, verdeeld over twee jaren. De genoemde verbinding tussen kennis, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling wordt tot stand gebracht door de inzet van verschillende didactische werkvormen. Colleges, onderlinge uitwisseling, oefening en zelfstudie worden afgewisseld. Alle docenten zijn zelf opgeleid binnen de contextuele benadering en veelal werkzaam als contextueel hulpverlener of therapeut binnen een organisatie of binnen een zelfstandige praktijk. De meeste docenten zijn zelf geregistreerd bij de Vereniging van Contextueel Werkers als hulpverlener, therapeut, supervisor en/of leertherapeut.

Doelgroep en voorwaarden

De opleiding staat open voor studenten die werkzaam zijn in een setting waarbij hulp of zorg verleend wordt en die beschikken over een daarvoor relevante opleiding in de menswetenschappen op minimaal HBO niveau.

Er moet gedurende de gehele opleiding sprake zijn van een mandaat binnen een dergelijke setting voor minimaal 320 uren per jaar. Het mag hierbij om een betaalde of onbetaalde functie gaan en deze mag zowel binnen het verband van een organisatie als als zelfstandige aangeboden worden.

In geval van twijfel of aan de juiste kwalificaties wordt voldaan, kan via het secretariaat contact opgenomen worden met de opleidingscoördinator. Deze beslist over uiteindelijke toelating.

Introductietraining "Een contextuele kennismaking"

Wie nog niet zeker weet of een tweejarige opleiding iets voor hem of haar is of wil kennismaken met de stijl van werken binnen onze opleidingen, kan deelnemen aan de driedaagse training "Een contextuele kennismaking" die regelmatig wordt aangeboden (zie elders op deze website). Deelname aan deze kennismakingstraining in niet verplicht om aan de basisopleiding deel te nemen. Voor wie over geen enkele voorkennis beschikt op contextueel terrein wordt zij wel aangeraden. Indien niet aan de opleidingskwalificaties wordt voldaan, kan de training door de opleidingscoördinator wel als onderdeel van de toelatingseisen verplicht worden gesteld.

Supervisie

Gedurende de opleiding zal de student twee trajecten supervisie doorlopen, waarbij ieder traject bestaat uit 10 dagdelen.

Intervisie

Gedurende de opleiding zal de student twee trajecten van 10 intervisiebijeenkomsten doorlopen in een kleine groep van medestudenten. Door middel van rapportage wordt de inhoud van de intervisie door een docent bewaakt.

Registraties ID 345434

deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen  682
deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners  682
deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk  682 deskundigsheidsbevordering Sociaal Agogen  682   deskundigheidsbevordering Sociaal Werker  682
SKJ 403.20 categorie Formeel leren

Inschrijven:

Startdatum:  15 september 2023
Locatie : Zunderdorp Amsterdam
Code: BOCBA23

Prijs € 5.950 ,- (voor 2 jaar) inclusief reader en exclusief literatuur. Literatuur ca € 150 á € 230

Docenten: Amanda Leeftink, Mirjam Bakker en Le Xuan Tran (zie 'Wie zijn wij'). Daarnaast zijn er gastdocenten die rond een specialisatie worden ingezet. Supervisoren eerste leerjaar: René Knip en Eric Wilms.

Extra info Lesdagen zijn van 09.30 uur tot 17.00 uur. Koffie en thee inbegrepen.

Je kunt je inschrijven en een deel van je opleidingsgeld € 500,00 overmaken. Je ontvangt dan van ons een bevestiging van inschrijving, een factuur en een contract.