Skip to main content

 Contextuele Vervolgopleiding

Als je je kennis en ontwikkeling van de contextuele benadering verder wil verdiepen en verbinden aan kennis uit de dimensie van de psychologie, dan sluit onze vernieuwde vervolgopleiding hier perfect op aan. Vanuit breed contextueel perspectief word je toegerust om de vraagstukken van deze tijd te doorgronden en mensen en organisaties terzijde te staan. Uniek in onze benadering is dat je naast de literatuur, de methodiek en de praktijk ook met jezelf en jezelf aan de slag gaat. Leren en ook zijn!
Altijd, maar vooral in tijden van veranderingen zoals nu in de zorg, binnen onderwijs en overheid, binnen organisaties raken we weer meer op elkaar aangewezen. Terwijl tegelijkertijd dit onze samenleving soms ook verdeeld. Dat vraagt om betrouwbaar menselijk contact, om het maken en onderhouden van verbindingen, om het vormgeven van nieuwe passende balansen van geven en ontvangen. Zeker wanneer er sprake is van ernstig destructief gerechtigde aanspraak als gevolg van (relationele) trauma’s, is een diepere doordenking van de relationele ethiek, die zo kenmerkend is voor het denken van Nagy, van grote waarde. In de vervolgopleiding hebben we hierbij verdiepende aandacht voor begrippen als de dialoog, ontschuldiging, (niet relationele) hulpbronnen en het creëren van therapeutische ruimte. Maar ook thema’s als rouw, de partnerrelatie, seksualiteit en transculturele gezinstherapie komen aan de orde.

Doelstelling

De opleiding stelt deelnemers in staat om vanuit de contextuele benadering, rekening houdend met het eigen mandaat, doeltreffend aan behandeling te doen. Het uitdiepen van de contextuele basishouding in combinatie met het verdiepen van kennis van de dimensie van de psychologie staan daarbij centraal. Dit veronderstelt intensieve training rond thema's als trauma en de werking van het brein, en het verwerven van zicht op de betekenis hiervan voor blokkades in de relationeel ethische dimensie. Uiteindelijk leidt dit tot het ontwikkelen van een eigen stijl en de integratie van de contextuele benadering in de eigen werksetting en/of praktijk.

Instroomeisen, doelgroep en voorwaarden

Hulpverleners die de basisopleiding contextuele hulpverlening gevolgd hebben (Minimaal 180 uur).
De opleiding staat open voor hulpverleners (therapeuten, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychiaters, enz.) die een mandaat hebben om mensen met psycho-sociale problemen contextueel te behandelen.
De bijkomende toelatingsvoorwaarden zijn: - minstens een diploma Hoger Onderwijs / HBO hebben in een menswetenschappelijke richting. - Begeleidingsgesprekken met cliënten kunnen inbrengen in de supervisie.
In geval van twijfel of aan de juiste kwalificaties wordt voldaan, kan via het secretariaat contact opgenomen worden met de opleidingscoördinator. Deze beslist over uiteindelijke toelating.

Studiebelasting

De opleidingsonderdelen zijn:
• Theoretische en technische vorming : 248 sbu (78 contacturen)
• Supervisie: 60 sbu (24 contacturen)
• Leertherapie: 72 uur (36 contacturen)

Engagement

De opleiding is meer dan theoretische kennis opdoen. In onze opleidingen ligt een belangrijk accent op individuele ontwikkeling en groei, dit vraagt een groot persoonlijk engagement en diepgaande reflectie. Tussentijdse opdrachten, litteratuurstudie en reflectie naast de contacturen betekenen gedurende 16 maanden een grote tijdsinvestering. Het is belangrijk dat kandidaat deelnemers zich hiervan voldoende bewust zijn en dit ook hebben afgestemd met hun omgeving. Aanwezigheid tijdens alle lesdagen is een vereiste

De opleiding gaat door bij 10 deelnemers en kent een maximum van 16 deelnemers

Programma

Bij het ontwikkelen van de vernieuwde vervolgopleiding hebben we ons opnieuw de vraag gesteld wat het wezenlijke verschil is tussen begeleiden en behandelen. Dit zit voornamelijk in de grotere complexiteit van de problematiek, of om in vierde dimensie termen te blijven: in de mate van destructief gerechtigde aanspraak dat is opgebouwd. Dit hangt doorgaans samen met trauma en een ernstig verstoorde balans van geven en ontvangen. We hebben daarom in de vervolgopleiding een grotere plek in geruimd voor trauma en daaraan gerelateerde begrippen als emotieregulatie, de window of tolerance en de werking van het brein bij (chronische) stress en trauma. Deze kennis koppelen we aan de relationeel ethische dimensie en we onderzoeken de implicaties hiervan voor een contextueel therapeutisch proces. Het voeren van de dialoog -zowel in de therapeutische context als ook binnen de context van de cliënt- heeft hier in een belangrijke plaats.

Het volledige opleidingsprogramma duurt 16 maanden. De genoemde verbinding tussen kennis, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling wordt tot stand gebracht door middel van een variatie in didactische werkvormen. Colleges, onderlinge uitwisseling, oefening en zelfstudie worden afgewisseld. Daarnaast wordt er gebruikt gemaakt van actuele kennis, evenals van uitingen uit de wereld van media, kunst en cultuur, omdat hier veel bronnen liggen die op beeldende wijze het contextuele gedachtegoed uitdrukken en onderstrepen.

Alle opleidingsdocenten zijn zelf opgeleid binnen de contextuele benadering en veelal werkzaam als contextueel hulpverlener binnen een organisatie of binnen een zelfstandige praktijk.

Daarnaast kenmerkt de vervolgopleiding zich door de inzet van gastdocenten, die vanwege hun specialistische kennis zullen werken rondom specifieke programma-onderdelen.

Supervisie

Gedurende de opleiding zal de student groepssupervisie doorlopen, het supervisie traject bestaat uit 8 dagdelen. De supervisie wordt gekenmerkt door diepgaande reflectie op de toepassing van het contextuele denken in de beroepspraktijk en op de integratie van de vierde dimensie aspecten in het professionele handelen

Leertherapie

De leertherapie vormt een belangrijk onderdeel van de vervolgopleiding tot contextueel therapeut. De belangrijkste reden om leertherapie op te nemen in de opleiding tot contextueel therapeut, is dat de therapeut in wording het inzicht in de eigen ontwikkeling en persoonlijkheid, gerelateerd aan de (toekomstige) beroepsrol, vergroot. De verwachting is dat de therapeut door deze kennis en ervaring leert om persoonlijke problemen en conflicten beter te hanteren en minder een rol te laten spelen in de professionele relatie met de cliënt, alsmede meer keuzemogelijkheden voor het professionele handelen leert ontwikkelen.

Ivan Boszormenyi-Nagy stelt hierover het volgende: Er is een niet weg te denken correlatie tussen de mate waarin een therapeut energie investeert in de billijkheid van zijn eigen relaties en de mate waarin hij vrij kan zijn om vertrouwen te durven investeren in een therapeutische zorgzaamheid die meer mensen omvat (Tussen geven en nemen).

Daarnaast spelen voor contextueel therapeuten natuurlijk dezelfde uitdagingen als voor iedere andere therapeut: hantering van de dimensies nabijheid en afstand, de dimensies, verantwoordelijkheid van de cliënt versus verantwoordelijkheid van de hulpverlener, een meerzijdige partijdige houding, innerlijke twijfel over de eigen vaardigheden, resonantie van persoonlijke problematiek binnen de therapeutische relatie, hantering van processen van overdracht en tegenoverdracht en beroepsethische vraagstukken.
Afhankelijk van de behoefte en noodzaak, wordt er binnen de leertherapie aan bovengenoemde aspecten van de ontwikkeling tot therapeut aandacht besteed.

Gedurende de opleiding zal de student in een groep van maximaal 8 deelnemers deel uit maken van een leertherapieproces.
Het doel is om uiteindelijk de relationeel ethische grondhouding verregaand te integreren in het professionele handelen, waardoor hij/zij in staat is om een dialogisch therapieproces te begeleiden.

Registraties

De 'Vervolgopleiding' is geaccrediteerd bij de SKJ ( 221.00 pnt ) en NVPA.
Geaccreditateerd voor 'Registerplein' ( 380 pnt ): GGZ-Agogen; Maatschappelijk werk; Sociaal Agogen; Sociaal Werker.

Inschrijven:

Lesdag: Donderdag : 14 september 2023
Opleidingsdocent: Mirjam Bakker, Ruurd van de Water (zie Wie zijn wij)
Verder wordt gewerkt met verschillende supervisoren, een leertherapeut en gastdocenten.
 
Locatie: Zunderdorp Amsterdam
Opleidingscode: VOCBA23

Prijs: € 4960,-  incl reader  en excl. literatuur.

Literatuur ca € 150,-
Extra info Lesdagen zijn van 09.30 uur tot 17.00 uur. Koffie en thee inbegrepen.

Je kunt je inschrijven en een deel van je opleidingsgeld € 500,00 over maken. Je ontvangt dan van ons een bevestiging van inschrijving, een factuur en een contract.